آخرالزمان - نگاه نجومی در زمین اصلی واقعی و نظم ابدی چیزها

 

نمادها
نمادها
عملکرد - ثنویت سوم
23 دوگانگی انرژی و معنوی است

از تمایز دوم تمایز سوم ، تمایز بین آرم (اهک: RGB 0F0) و اروس (ارغوانی: RGB F0F) حاصل می شود. من به این تابع می گویم. نرم-فعال ، سخت-فعال ، نرم-منفعل و سخت-منفعل بین حالات معنوی (آرم) و روحی / جسمی (اروس) تفاوت دارند. اینجاست که هشت نیروی اساسی ( توابع ) از همه شکل می گیرند.

همانطور که از یک چراغ واحد بسیاری از لامپ ها روشن می شوند ، […] ؛ به این ترتیب ، اروس در همه موجودات هرج و مرج پراکنده شد و از آن کاسته نشد.
کتابخانه ناگ همادی

در آغاز لوگوس بود ، و لوگوس با خدا بود ، و خدا لوگوس بود.
جان 1.1

سه گروه سیاره ای

سه گروه سیاره ای
تابع: آرم-اروس

تابع: آرم-اروس

با گوا

با گوا
نماد عملکرد
نماد عملکرد