آخرالزمان - نگاه نجومی در زمین اصلی واقعی و نظم ابدی چیزها

 

نمادها
نمادها
طرح

 

آفتاب  ماه  جیوه  سیاره زهره

مریخ  سیاره مشتری  زحل  اورانوس

نپتون  پلوتون  فونوس  یوستتیا

پیش فرض