آخرالزمان - نگاه نجومی در زمین اصلی واقعی و نظم ابدی چیزها

 

نمادها
نمادها
کاغذ ساختگی

سه دیاد (مکعب)

 

فعال
منفعل
آرم
اروس
نرم
سخت
کاغذ ساختگی
کاغذ ساختگی

هشت عملکرد نجومی (مکعب)

 

فعال
منفعل
آرم
اروس
نرم
سخت
کاغذ ساختگی
کاغذ ساختگی

نظریه نجومی همه چیز (مکعب)

 

فعال
منفعل
آرم
اروس
نرم
سخت
کاغذ ساختگی
کاغذ ساختگی

هشت نیروی کیهانی (هشت ضلعی ستاره ای)

هشت نیروی کیهانی (هشت ضلعی ستاره ای)

کاغذ ساختگی
کاغذ ساختگی

فرمول هرم

فرمول هرم

کاغذ ساختگی
کاغذ ساختگی

بازنمایی سلسله مراتبی

بازنمایی سلسله مراتبی

© حق چاپ توسط لب های امیل کاغذ بازی ممکن است برای استفاده شخصی استفاده شود.