آخرالزمان - نگاه نجومی در زمین اصلی واقعی و نظم ابدی چیزها

 

نمادها
نمادها
جنبش - اولین جنبش
21 دوگانگی مخلوق و خالق است

از بی تفاوت تفکیک اول ناشی می شود؛ تمایز بین فعال (قرمز: RGB F00) و منفعل (فیروزه ای: RGB 0FF). من این را جنبش می گذارم. جنبش آغاز و خاستگاه همه چیز است. همه چیز در یک حرکت در حال چرخش است ، همه چیز در حال ارتعاش است ، همه چیز فعال و منفعل است.

یکی منتظر می ماند تا زمان تغییر کند ، دیگری آن را می گیرد و عمل می کند.
دانته (جهنم)

سیارات فعال-منفعل

حرکت - ترتیب جنبش
جنبش: فعال-منفعل

یین یانگ چینی

یین یانگ

جنبش - اولین جنبش
نماد جنبش
نماد جنبش