آخرالزمان - نگاه نجومی در زمین اصلی واقعی و نظم ابدی چیزها

 

نمادها
نمادها
نجومی آپوکاتاستاسیس

آپوکاتاستاسیس (ترمیم یونانی، تحقق، تجدید، بازگشت) – اشتباه نگردد با معنای مسیحی یا استویک این اصطلاح - دکترین نجومی-هرمتیک چرخه ابدی حاکمان آسمانی (سیارات) و تسلط آن ها بر همه چیز و نشانه های زودیاک (دکترین کرامت سیاره) است. به همین دلیل، آپوکاتاستاسیس در اینجا نیز به ترمیم، یا تکمیل دکترین کرامت، و به تکمیل دانش نظم همه چیز با توجه به نظریه نجومی همه چیز اشاره می کند.