آخرالزمان - نگاه نجومی در زمین اصلی واقعی و نظم ابدی چیزها

 

نمادها
نمادها
نمادها

دوازده اصل اولیه سیارات

ماه b جیوه c سیاره زهره d مریخ e
سیاره مشتری f زحل g اورانوس h نپتون i
پلوتون j فونوس
(اصول هیپوتئیتی سیاره)
k یوستتیا
(اصول هیپوتئیتی سیاره)
l آفتاب a

دوازده نشانه زودیاک

جگر A برج ثور B جام جم C سرطان D
لئو E ویرجینیا F تابوت G عقرب H
قوس I برج جدی J آبشار K ماهی ها L

نظریه طالع بینی همه چیز

جنبش  Ú   جسم  z   تابع  Ă
فعال  Û   نرم  x   آرم  ă
منفعل  Ù   سخت  y   اروس  Ą

نماد دایره

درجه  °   Arcminute  ′   Arcsecond  ″