آخرالزمان - نگاه نجومی در زمین اصلی واقعی و نظم ابدی چیزها

 

نمادها
نمادها
آرم
معنوی

نرم سخت نرم سخت
Ň ŀ Ň ŀ
خو- بد درست-غلط بینش نسبت
تعالی منطق عکس اندیشه
خوش بینی بدبینی خرد زیرکی
سنتز اندیشه قدم زدن بدبینی
خرد زیرکی اخلاق مجاز
چشم انداز سازمان تدبیر استراتژی
بررسی اجمالی تاکتیک ها آرمان گرایی واقع گرایی
توجه تحقیق و بررسی خیال پردازی هوش

علائم آرم

آرم
نماد آرم

نماد آرم