ਅਪੋਕਾਤਾਸਿਸ - ਜੋਤਿਸ਼ ਦਿੱਖ ਅਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਕ੍ਰਮ

 

ਿਚੰਨ
ਿਚੰਨ
ਫੰਕਸ਼ਨ - ਤੀਜੀ ਦਵੈਤ
23 ਊਰਜਾਵਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦਾ ਦਵੰਦ ਹੈ

ਦੂਜੇ ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਤੀਜਾ ਅੰਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਗੋ (ਚੂਨਾ: RGB 0F0) ਅਤੇ ਈਰੋਸ (ਮੈਜੈਂਟਾ: RGB F0F) ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ. ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਰੂਟ (ਐਲੋਗੋ) ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ / ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ (ਈਰੋਸ) ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੌਟ-ਐਕਟਿਵ, ਸੁੱਰਖਿਆ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਸਾਫ਼ਟ-ਪੈਰਿਸਵ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪਸੀਰਵ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅੱਠ ਐਲੀਮੈਂਟਲ ਬਲ (ਫੰਕਸ਼ਨ) ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ.

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕੋ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੀਵੇ ਜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, […] ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਈਰੋਸ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ.
ਨਾਗ ਹਮਮਾਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਲੋਗੋ ਸਨ, ਅਤੇ ਲੋਗੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਲੋਗੋ ਸੀ.
ਯੂਹੰਨਾ 1.1

ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸਮੂਹ

ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸਮੂਹ
ਫੰਕਸ਼ਨ: ਲੋਗੋ-ਈਰੋਸ

ਫੰਕਸ਼ਨ: ਲੋਗੋ-ਈਰੋਸ

ਬਾ ਗਵਾ

ਬਾ ਗਵਾ
ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ
ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ