آخرالزمان - نگاه نجومی در زمین اصلی واقعی و نظم ابدی چیزها

 

نمادها
نمادها
اقامتگاه ششم

سکونتگاه ششم دومین کرامت ناتوان ترین سیارات است. در اینجا سیارات نیز در یک مکان جذاب قرار دارند که ممکن است آزادانه باز شوند و رشد کنند.

تکالیف: ماه - قوس ، عطارد - برج جدی ، ونوس - سرطان ، مریخ - باکره ، مشتری - ثور ، زحل - عقرب ، اورانوس - برج حمل ، نپتون - ترازو ، پلوتو - جوزا ، فاونوس - لئو ، ایوستیتیا - دلو ، خورشید - ماهی ها


این ترازها همه جدید هستند. همانطور که در همه اقامتگاه های فوق الذکر ذکر شده ، در اینجا نیز ناهنجاری کرامت های مضاعف وجود دارد.