ਅਪੋਕਾਤਾਸਿਸ - ਜੋਤਿਸ਼ ਦਿੱਖ ਅਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਕ੍ਰਮ

 

ਿਚੰਨ
ਿਚੰਨ
ਮੂਵਮੈਂਟ - ਪਹਿਲਾ ਦਵੈਤ
21 ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਦਵੰਦ ਹੈ

ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਉੱਠਦਾ ਹੈ; ਐਕਟਿਵ (ਲਾਲ: RGB F00) ਅਤੇ ੈਸਿਵ (ਸਯਾਨ: RGB 0FF) ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ. ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਮੂਲ ਹੈ. ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੰਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਕਟਿਵ ਅਤੇ ੈਸਿਵ ਹੈ.

ਇਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਡਾਂਟੇ (ਇਨਫਰਨੋ)

ਐਕਟਿਵ-ੈਸਿਵ ਗ੍ਰਹਿ

ਮੂਵਮੈਂਟ - ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਮੂਵਮੈਂਟ: ਐਕਟਿਵ-ੈਸਿਵ

ਚੀਨੀ ਯਿਨ-ਯਾਂਗ

ਯਿਨ-ਯਾਂਗ

ਮੂਵਮੈਂਟ - ਪਹਿਲਾ ਦਵੈਤ
ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ
ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ  ਚਿੰਨ੍ਹ