ਅਪੋਕਾਤਾਸਿਸ - ਜੋਤਿਸ਼ ਦਿੱਖ ਅਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਕ੍ਰਮ

 

ਿਚੰਨ
ਿਚੰਨ
ਅੱਠ ਫੰਕਸ਼ਨ

আটটি আদিম বাহিনী, যা সমস্ত সত্তাকে নির্ধারণ করে, ਪਾਰਾ, ਵੀਨਸ, ਮੰਗਲ, ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ এবং নেপচুন, বামন গ্রহ লুটো এবং দুটি অনুমানের গ্রহ নীতি ফাউনাস এবং ইউস্টিটিয়া দ্বারা সংশ্লেষিত হয়েছে।


ਅੱਠ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (ਫੰਕਸ਼ਨ) ਸਭ ਹੋਂਦ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

এই আটটি জ্যোতিষশাস্ত্রীয় কার্য হ'ল সর্বজনীন প্রতিনিধি যা সমস্ত আধ্যাত্মিক (ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ-ਨੇਪਚੂਨ), কার্যকারক (ਮੰਗਲ-ਪਲੂਟੋ), প্রাণবন্ত (ਪਾਰਾ-ਆਯੂਸਟੀਆ) এবং শারীরিক (ਵੀਨਸ-ਫਨੁਸ) বাহিনীকে রূপ দেয়।


ਅੱਠ ਜੋਤਿਸ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ

 

ਐਕਟਿਵ
ਪੈਸਿਵ
ਲੋਗੋ
ਈਰੋਸ
ਸਾਫਟ
ਸਖਤ

 

ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ:
ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ-ਨੇਪਚੂਨ
ਕਿ -ਨ-ਗਾਨ

ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਨੇਪਚੂਨ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਾਕਤਾਂ:
ਵੀਨਸ-ਫਨੁਸ
ਡੂ-ਕਾਨ

ਵੀਨਸ ਫਨੁਸ

ਕਾਰਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ:
ਪਾਰਾ-ਆਯੂਸਟੀਆ
ਲੀ-ਜ਼ੂਨ

ਪਾਰਾ ਆਯੂਸਟੀਆ

ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ:
ਮੰਗਲ-ਪਲੂਟੋ
ਜ਼ੇਹਾਨ-ਕਾਨ

ਮੰਗਲ ਪਲੂਟੋ