ਅਪੋਕਾਤਾਸਿਸ - ਜੋਤਿਸ਼ ਦਿੱਖ ਅਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਕ੍ਰਮ

 

ਿਚੰਨ
ਿਚੰਨ
ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ
20 ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ

ਉਥੇ ਕੁਝ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ,
ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣਾ.
ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਕਾਰ,
ਇਕੱਲੇ ਖੜ੍ਹੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ,
ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਥੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ.
ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਮੈਨੂੰ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ,
ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਓ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ.
ਲਾਓਜ਼ੀ (25)
ਇਹ ਇਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਉਥੇ ਹੈ,
ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਨੇੜੇ ਹੈ,
ਇਹ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ,
ਇਹ ਇੰਨਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ.
ਇਹ ਚਮਕਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ,
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਹੈ,,
ਇਹ ਇਕ ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੈ,
ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ,
ਇਹ ਵਿਹਲਾ ਹੈ, ਬਸ, ਬਿਨਾਂ ਕਪੜੇ ਦੇ.
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਈਕਹਾਰਟ

ਤਾਓ