ਅਪੋਕਾਤਾਸਿਸ - ਜੋਤਿਸ਼ ਦਿੱਖ ਅਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਕ੍ਰਮ

 

ਿਚੰਨ
ਿਚੰਨ
ੈਸਿਵ

ੈਸਿਵ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ; ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ; ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ; ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਸਮਝ; ਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਜਾਣਨਾ; ਸਿਰਜਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ; ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ; ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ; ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ; ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ.

ੈਸਿਵ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ; ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਦਿੱਖ ਦਾ ,ੰਗ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਰਵੱਈਆ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ; ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੂਹਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਆਰਾ ਲੰਘੋ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਸਹਿਣ ਕਰੋ, ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸਮਝ, ਰਵੱਈਏ, ਅਨੁਮਾਨਾਂ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਉਮੀਦਾਂ, ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ, ਮੂਡਾਂ, ਰੁਝਾਨਾਂ, ਝਲਕ, ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨ.


ਇਹ ਬਣਾਇਆ, ਮੌਜੂਦਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਗਠਨ, ਉਤਪੰਨ, ਜੀਵਿਤ, ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ, ਐਨੀਮੇਟਡ, ਵੇਖਣਾ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਲੱਭਣਾ, ਸਮਝਣਾ, ਸੂਝਵਾਨ, ਉਤਸ਼ਾਹੀ, ਨਿਪੁੰਨ, ਮਾਹਰ, ਉਮੀਦ, ਸਿਖਿਅਤ, ਖਰੜਾ, ਵਿਦਵਾਨ, ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਸਤ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਕਮਾਂਡ, ਅਗਵਾਈ, ਤਿਆਰ, ਪ੍ਰਭਾਵਤ, ਨਿਯੰਤਰਿਤ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ, ਨਿਰਮਾਣ, ਲਾਗੂ, ਇਕੱਠਿਆਂ, ਆਕਾਰ, ਮੋਲਡਿਡ, ਉਤਪਾਦਿਤ, ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖੇ ਗਏ.


ੈਸਿਵ ਸੰਕੇਤ

ੈਸਿਵ ਸੰਕੇਤ
ੈਸਿਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

ੈਸਿਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ