APOCATASTASE - Astrologische kijk in de ware oorspronkelijke grond en de eeuwige orde der dingen

 

Symbolen
Symbolen
Disclaimer
Website inhoud

De auteur aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die verwijzen naar schade van materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik of niet gebruiken van de gepresenteerde informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn in principe uitgesloten, op voorwaarde dat er geen aantoonbaar opzettelijke of grove nalatige fout bestaat op het deel van de auteur. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het volledige aanbod te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten zonder aparte aankondiging.


Verwijzingen en links

Voor zover de links een directe of indirecte verbinding bieden met informatie die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur valt, kan deze alleen aansprakelijk worden gesteld als hij op de hoogte was van de inhoud en het technisch mogelijk en redelijk was om het gebruik ervan in het geval van illegale inhoud. Voor alle andere inhoud, en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het al dan niet gebruiken van informatie die op deze manier wordt gepresenteerd, is uitsluitend de aanbieder van dergelijke pagina's aansprakelijk, en niet de exploitant van een andere website die alleen een link aanbiedt. bij de betreffende publicatie. Deze beperking geldt dienovereenkomstig ook voor inzendingen van andere personen in gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten die door de auteur zijn opgesteld.


Auteursrecht I

De auteur streeft ernaar de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluiden en teksten in alle publicaties in acht te nemen, zelfgemaakte afbeeldingen, geluiden en teksten te gebruiken of zijn toevlucht te nemen tot licentievrije afbeeldingen, geluiden en teksten. Mocht er toch een niet-geïdentificeerde afbeelding, geluid of tekst, waarop een ander auteursrecht rust, op deze internetsite te vinden zijn, dan is de verklaring dat het auteursrecht niet door de auteur kon worden gevonden. In het geval van een dergelijke onbedoelde schending van het auteursrecht, zal de auteur het object in kwestie onmiddellijk uit zijn publicatie verwijderen nadat hij erover is geïnformeerd, of hij zal de juiste identificatie-informatie voor het auteursrecht invoegen.


Auteursrecht II

Het copyright voor gepubliceerde objecten, die door de auteur zelf zijn gemaakt, berust uitsluitend bij de auteur. Elke vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur. Privégebruik is hiervan uitgesloten.


Wettelijke geldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer wordt beschouwd als onderdeel van het internetaanbod van waaruit naar deze pagina werd verwezen. Indien delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet geheel overeenstemmen met de huidige juridische situatie, blijven de overige delen van het document onaangetast wat betreft hun inhoud en geldigheid.


Toepasselijk recht en jurisdictie

Alle rechten van de wet tussen de verantwoordelijke partij van de site en zijn gebruikers zijn in overeenstemming met de Zwitserse wet. De enige bevoegde rechtbank voor geschillen is de woonplaats van de webmaster.

Webmaster: Emil Lips