APOKATASTASE - Astrologisk utseende i den sanne opprinnelige bakken og den evige orden av ting

 

Symboler
Symboler
Ansvarsfraskrivelse
Nettstedsinnhold

Forfatteren påtar seg ikke noe ansvar for aktualiteten, korrektheten, fullstendigheten eller kvaliteten på den oppgitte informasjonen. Ansvarskrav mot forfatteren, som refererer til skader av materiell eller immateriell art, forårsaket av bruk eller bruk av presentert informasjon eller ved bruk av feil og ufullstendig informasjon, er i utgangspunktet ekskludert, forutsatt at det ikke foreligger beviselig forsettlig eller grov uaktsom feil delen av forfatteren. Alle tilbud er bekreftet og uforpliktende. Forfatteren forbeholder seg uttrykkelig retten til å endre, supplere eller slette deler av sidene eller hele tilbudet eller å stanse publikasjonen midlertidig eller permanent uten separat kunngjøring.


Referanser og lenker

I den grad lenkene gir en direkte eller indirekte forbindelse til informasjon som ligger utenfor forfatterens ansvarsområde, kan sistnevnte bare holdes ansvarlig hvis han visste om innholdet, og det var teknisk mulig og rimelig for ham å forhindre bruk i tilfellet med ulovlig innhold. For alt innhold utover dette, og spesielt for skader som følger av bruk eller ikke-bruk av informasjon presentert på denne måten, skal leverandøren av slike sider være utelukkende ansvarlig, og ikke operatøren av et annet nettsted som bare gir en lenke til den aktuelle publikasjonen. Denne begrensningen gjelder tilsvarende for oppføringer laget av andre personer i gjestebøker, diskusjonsfora og adresselister satt opp av forfatteren.


Copyright I

Forfatteren bestreber seg på å observere opphavsretten til brukt grafikk, lyder og tekster i alle publikasjoner, å bruke egenopprettet grafikk, lyder og tekster eller å ty til lisensfri grafikk, lyder og tekster. Hvis en uidentifisert grafikk, lyd eller tekst, som er underlagt en annen copyright, likevel skulle bli funnet på dette nettstedet, er forklaringen at forfatteren ikke kunne finne copyrighten. I tilfelle et slikt utilsiktet brudd på opphavsretten, vil forfatteren fjerne det aktuelle objektet fra sin publikasjon umiddelbart etter å ha blitt informert om det, eller han vil sette inn riktig informasjon om copyright.


Copyright II

Opphavsretten til publiserte objekter, som er produsert av forfatteren selv, tilhører utelukkende forfatteren. Enhver duplisering eller bruk av slik grafikk, lyder eller tekster i andre elektroniske eller trykte publikasjoner er ikke tillatt uten uttrykkelig tillatelse fra forfatteren. Privat bruk er ekskludert fra dette.


Juridisk gyldighet av denne ansvarsfraskrivelsen

Denne ansvarsfraskrivelsen regnes som en del av Internett-tilbudet der det ble henvist til denne siden. Hvis deler eller individuelle formuleringer av denne teksten ikke samsvarer, ikke lenger eller ikke helt med den nåværende juridiske situasjonen, forblir de gjenværende delene av dokumentet upåvirket av innhold og gyldighet.


Gjeldende lov og jurisdiksjon

Alle rettigheter i loven mellom den ansvarlige parten på nettstedet, og dets brukere, er i samsvar med sveitsisk lov. Det eneste jurisdiksjonen for tvister er nettredaktørens hjemby.

Nettansvarlig: Emil Lips